Especialitats

ADDITIO trobarà el professional adient per a les seves necessitats, siguin aquestes jurídiques, econòmiques o judicials. Conegui les nostres especialitats professionals i serveis que li podem oferir.

+ Corporate Finance

Els nostres serveis de Corporate Finance aporten als nostres clients solucions eficaces en els processos de reestructuració financera, transaccions mercantils, i projectes d’inversió.

Els nostres professionals són Economistes i Advocats amb dilatada experiència en Corporate Finance que també ocupen tasques docents en diferents Universitats, Màsters de reconegut prestigi i altres activitats divulgatives.

Les matèries sobre les que desenvolupem la nostra actuació abasten els següents àmbits:

 • Compravendes i projectes d’inversió.
 • Fusions i Adquisicions (M&A).
 • Valoracions d’empreses i altres actius.
 • Contractació mercantil.
 • Anàlisi d’inversions.
 • Plans de finançament.
 • Due Diligence.
 • Control de gestió i quadre de comandament.
 • Viabilitat Empresarial i reestructuracions.

+ Litigis i arbitratges

Els nostres serveis comprenen l’assessorament prejudicial i prearbitral, la defensa de particulars i empreses  davant tots els Jutjats i Tribunals de Justícia d’àmbit nacional i davant Tribunals Arbitrals nacionals i internacionals,  així com enfront Organismes i Tribunals administratius,  en matèries civils, mercantils, penals-econòmiques i administratives.

Els nostres professionals són Advocats amb dilatada experiència en litigació que, a més, desenvolupen tasques docents en diferents Universitats, Màsters de reconegut prestigi i altres activitats divulgatives.

Les matèries on desenvolupem la nostra actuació abasten les següents especialitats:

Civil i Mercantil:

 • Interpretació, compliment e incompliment de contractes
 • Conflictes societaris entre socis, socis i administradors, impugnació d’acords socials
 • Contractes de distribució, concessió,  agència, joint ventures i franquícies
 • Competència Deslleial
 • Dret immobiliari
 • Dret successori
 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Productes defectuosos
 • Procediments concursals
 • Responsabilitat d’Administradors societaris
 • Reclamacions de quantitat

Penal econòmic:

 • Estafes, apropiacions indegudes, delicte fiscal, delictes societaris, delictes contra el medi ambient

Administratiu:

 • Derivacions administratives de responsabilitat
 • Inspeccions i sancions tributàries i de la Seguretat Social
 • Expedients sancionadors en matèria de protecció de dades

Rare Cases”: procediments judicials de diversa índole que presenten especials dificultats o complexitat en relació a la prova dels fets i/o la determinació de la normativa aplicable

Assessorament i suport a equips multinacionals: elaborem informes i prestem declaració com a experts en litigis que es desenvolupen a l’estranger i precisen un coneixement i exposició detallat i didàctic del Dret espanyol

+ Mercantil

Els nostres serveis abasten des del assessorament puntual d’alguna operació o contracte, fins  l’assessorament recurrent o continuat en qüestions relatives al quefer diari d’una societat.

Els professionals dedicats a aquesta matèria són experts que han desenvolupat la seva activitat com assessors interns i externs de PYMES i multinacionals

Las matèries pròpies d’aquest servei comprenen:

 • Assessorament en matèria societària (celebració de juntes, consells de administració, modificacions estructurals –fusions, adquisicions, escissions-)
 • Assessorament i redacció de contractes (acords parasocials, distribució, agència, joint ventures, compra-venda d’unitats productives, arrendaments urbans i rústics)

+ Reestructuracions i concursal

Tot l’equip jurídic i econòmic d’ADDITIO GROUP està altament capacitat per assessorar a les empreses que hagin d’afrontar una situació d’insolvència, des de les fases prèvies de diagnòstic i adopció de mesures prejudicials, fins el propi procediment concursal.

Els membres del despatx, a més, són legalment habilitats para exercir les funcions de  l’Administració Concursal, havent estat designats com Administradors Concursals, des de  l’entrada en vigor de la Llei Concursal l’any 2004, en més de 200 concursos per tota la geografia espanyola.

Els nostres serveis poden desenvolupar-se en dos àmbits:

1.- CONSULTORIA D’EMPRESES:

 • Anàlisi de viabilitat d’empreses. Estructura del balanç, fons de maniobra. Estudi de  l’estructura de despeses, de l’eficàcia i eficiència dels recursos de l’empresa.
 • Estudi del finançament extern i intern (palanquejament), així com del tipus de la mateixa.
 • Peritatges per a procediments administratius i judicials.

2.- PROCEDIMENTS CONCURSALS:

 • Preparació, estudi i presentació als Jutjats de procediments concursals.
 • Estudis de refinançament preconcursals i plans de viabilitat de l’empresa.

+ Fiscal

Els professionals responsables d’aquesta branca d’activitat compten amb una llarga experiència professional desenvolupada en el si d’empreses multinacionals i en despatxos professionals internacionals.

Els serveis fiscals comprenen l’assessorament preventiu, serveis de gestió tributària,  l’assistència i defensa davant inspeccions tributàries i la defensa en Tribunals Econòmics-Administratius i judicials.

1.- ASSESSORAMENT PREVENTIU:

 • Estudi de la comptabilitat desenvolupada i depuració d’aquells apunts que tinguin repercussions en els diferents impostos.
 • Mostreigs periòdics de seients per verificar la bondat de la seva comptabilització.
 • Assessorament en les operacions que representen variacions patrimonials de les empreses o que tinguin especial incidència en la confecció posterior dels impostos.
 • Assessorament en l’estudi de facilitats creditícies amb la fi de contractar les modalitats més adients a les necessitats fiscals del moment.

2.- SERVEIS DE GESTIÓ:

 • Preparació i confecció de l’impost sobre societats.
 • Control, confecció i liquidacions d’empresaris en estimació directa o objectiva (mòduls).
 • Revisió de la resta d’impostos preparats per als clients, tant en les seves declaracions periòdiques i pagaments a compte, com en resums anuals dels mateixos.
 • Sol·licituds d’ajornaments i/o pròrrogues a l’Agència Tributària en el pagament dels impostos que el seu reglament permeti.
 • Assessorament personalitzat i confecció dels impostos personals  (Renda, Successions, Donacions).
 • Confecció del resum anual de retencions d’I.R.P.F. (Mod. 190)
 • Emissió del certificat anual de percepcions i retencions salarials.
 • Seguiment dels requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social.

3.- ASSISTÈNCIA I DEFENSA ENFRONT ACTIVITATS INSPECTORES

4.- DEFENSA EN TRIBUNALS ECONÒMICS-ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

+ Comptable

Els nostres professionals són Economistes i titulats mercantils amb dilatada experiència en comptabilitat.

Llur camp de actuació comprèn:

 • Estudi i confecció dels Comptes Anuals.
 • Revisió dels estats comptables de la seva empresa, que realitzarem a partir de documents i registres que se’ns facilitaran periòdicament.
 • Assessorament i tutela en la comptabilització d’operacions específiques de la seva empresa, tals com arrendaments, adquisició i amortització d’immobilitzats, amortització de partides d’actiu, dotacions per a provisions, subvencions públiques, etc.
 • Establiment de pautes sobre el tancament de l’exercici.
 • Revisió dels llibres comptables oficials prèvia legalització.
 • Implantació de plans i manuals.
 • Preparació i seguiment de pressupostos.
 • Previsió i control financer.

+ Pericial

Experts independents davant tots els Jutjats i Tribunals de Justícia d’àmbit nacional i davant Tribunals Arbitrals, així com davant Organismes i Tribunals administratius.

Els nostres professionals són Economistes amb llarga experiència en pericial especialitzats en tot tipus de conflictes econòmics:

 • Dany emergent i lucre cessant per incompliment de contractes.
 • Competència deslleial.
 • Responsabilitat d’administradors. Impugnació d’acords socials.
 • Desacords entre accionistes.
 • Valoracions societàries.
 • Accions de reintegració.
 • Propietat intel·lectual.
 • Quantificació de danys i perjudicis.

El nostre camp d’actuació comprèn:

 • Elaboració d’informes pericials davant la jurisdicció civil, penal, social i contenciós-administrativa.
 • Assessorament en el contingut de les proves pericials a sol·licitar en les diferents  jurisdiccions.

+ Protecció de dades

Els nostres serveis en aquest camp comprenen tant la faceta jurídica com l’administrativa de les obligacions en matèria de protecció de dades que afecten a les empreses, empresaris i Administracions Públiques.

Els professionals dedicats a aquesta activitat són veritables experts en la matèria amb una àmplia trajectòria professional.

El  nostre camp d’actuació comprèn:

 1. Assessorament tècnic i jurídic
 2. Declaració de fitxers:
  1. Emplenament i presentació dels formularis de declaració de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per el seu registre e inscripció.
 3. Confecció del Document de Seguretat:
  1. Avaluació tècnica de fitxers i equips per determinar el nivell requerit per la legislació (bàsic, mitjà o alt)
  2. Elaboració del document de Seguretat per la seva empresa o entitat.
  3. Protocols d’actuació.
 4. Confecció de la documentació complementària:
  1. Targetes de legitimació.
  2. Contractes de Prestació de Serveis.
  3. Manual d’usuaris
  4. Compromisos de confidencialitat
  5. Autoritzacions per tractaments externs
 5. Adequació de la pàgina web a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)
 6. Auditories de Dades
 7. Defensa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre denúncies rebudes.
additio-especialidades